Verzuim en verzuimmelden (1)

Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

De werkgever en werknemer stellen samen de vakantie van de werknemer vast. De wensen van de laatste zijn leidend, tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven doordat er bijvoorbeeld onderbezetting ontstaat. Deze vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regel is opgenomen. De bovenstaande vakantieregel geldt ook wanneer de werknemer tijdens de beoogde vakantie arbeidsongeschikt is. Wel is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantie aan de bedrijfsarts voorleggen. In een spreekuur bespreekt de bedrijfsarts de voorgenomen vakantie met de werknemer, waarna hij de eventuele beperkingen aan beide partijen terugkoppelt. De bedrijfsarts bepaalt niet voor de werkgever en de werknemer of de werknemer ook daadwerkelijk op vakantie mag. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk zelf. De informatie van de bedrijfsarts is daarbij een hulpmiddel.

View category→

Vragen werknemers (1)

Hoe moet ik verzuimverlof aanvragen?

Voor aanvang van de werktijd, uiterlijk voor 09.00 uur, bel je met je leidinggevende. Word je tijdens werktijd ziek, meld je dan persoonlijk af bij je direct leidinggevende. Je werkgever geeft vervolgens de verzuimmelding door aan Helder Arbo. Let op: in verband met het recht op loondoorbetaling of een uitkering van de Ziektewet is het (belangrijk dat je op de eerste verzuimdag verzuimverlof aanvraagt) bij je leiddinggevende.

View category→

Wetgeving (2)

Wat is de arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal. Per 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Kern van die nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk extra regels bovenop de richtlijnen van de Europese Unie komen. De overheid beperkt zich tot het formuleren van zo concreet mogelijke doelvoorschriften. In de door werkgevers en werknemers samengestelde arbocatalogi wordt vastgelegd hoe de doelvoorschriften worden bereikt. De arboregels krijgen zo meer draagvlak: ze zijn immers zelf door werkgever en werknemers bedacht.

Vallen uitzendkrachten ook onder de arbowet?

De Arbowet is van toepassing op alle personen die onder verantwoordelijkheid van de werkgever in de organisatie aan het werk zijn, dus ook uitzendkrachten.

View category→